VILLUS

VILLUS – ЦЭЛМЭН

(сарьст бүрхүүлийн гадаргууд байрлаж шимэгдэх болон нэвтрэх талбайг нэмэгдүүлэх үүрэгтэй хуруу хэлбэрийн сэртэн)

Бусадтай хуваалцах: