EVENTUALLY

EVENTUALLY – ААЖИМДАА

(удаан хугацааны дараа, саад бэрхшээлтэй үйл явдлуудын эцэст)

Бусадтай хуваалцах: