RAINFALL

RAINFALL – ХУР

(тухайн газар нутагт тодорхой хугацаанд орох борооны нийт хэмжээ)

Бусадтай хуваалцах: