VALUTA

VALUTA, ВАЛЮТА – ӨӨРТӨГ

(нэг улсын мөнгөн тэмдэгтийн нөгөөгийнхтэй харьцуулсан өртөг)

Бусадтай хуваалцах: