VALENCY

VALENCY, ВАЛЕНТНОСТЬ, ВАЛЕНТ – ХОЛБОЛГО

(хувилахуйн бүрэлдүүлбэрийн өөртөө нэгтгэж чадах устөрөгчийн хумын тоогоор хэмжигдэх хүч чадал)

Бусадтай хуваалцах: