TRANSLITERATION

TRANSLITERATION, ТРАНСЛИТЕРАЦИЯ – ГАЛИГЛАЛ

(үгийг өөр хэл эсвэл өөр цагаан толгойн хамгийн төстэй үсгээр орлуулан илэрхийлэх үйлийн нэр)

Бусадтай хуваалцах: