TRANSCRIPTION

TRANSCRIPTION, ТРАНСКРИПЦИЯ – ХУУЛАН БИЧЛЭГ

(хуулбарыг бичгээр хийсэн нь)

Бусадтай хуваалцах: