TROLLEYBUS

TROLLEYBUS, ТРОЛЛЕЙБУС – ЦАХ ТЭРЭГ

(агаарт байрлуулсан цахилгааны шугамаас тэжээл авч ажилладаг нийтрэг)

Бусадтай хуваалцах: