TENDER

TENDER, ТЕНДЕР – ЗАЛГУУЛГА

(тодорхой үнээр ажил гүйцэтгэх, бараа нийлүүлэх, газар эсвэл хувьцаа зэргийг худалдан авахаар бичгээр гаргасан албан санал)

Бусадтай хуваалцах: