TANK

TANK, БАК, БАНК – ХЭХДЭГ

(онгоц, хөдлүүр зэргийн түлш, гүгэнгийн сав)

Бусадтай хуваалцах: