TANKER

TANKER, АВТОЦИСТЕРНА, СИСЧЭЭР – ХЭХТРЭГ

(ус, сүү, шатахуун зэрэг шингэнийг тээвэрлэх том торхтой хөдлүүр)

Бусадтай хуваалцах: