SURPRISE

SURPRISE, СЮРПРИЗ – ГЭНЭТДЭЛ

(урьдчилан мэдээгүй үйл явдал эсвэл нөхцөл байдал)

Бусадтай хуваалцах: