SYSTEM

SYSTEM, СИСТЕМА – ТОГТОЛЦОО

(өөр хоорондоо нарийн уялдаа холбоотой зүйлсийн бүрдэл)

Бусадтай хуваалцах: