RESERVE

RESERVE, ЗАПАС, ЗАПААС – НӨӨЦ

(хожим хэрэглэхээр бэлэн хадгалсан зүйл)

Бусадтай хуваалцах: