JALOUSIE

JALOUSIE, ЖАЛЮЗИ, ЖААЛЮЗ – АТАА  

(ирмэгүүд нь нийлэхдээ зөрж битүүлэх зэрэгцээ салбангууд бүхий салхи эсвэл гэрлийн хаалт)

Бусадтай хуваалцах: