PLANT

PLANT, ЗАВОД – ҮЙЛТГҮҮР  

(үйлдвэрлэл явуулах тоног төхөөрөмж бүхий барилга байгууламж)

Бусадтай хуваалцах: