PROTOCOL

PROTOCOL, ПРОТОКОЛ – ТЭМДЭГЛЭВЭР

(туршилтын ажиглалт, хурал цуглааны явц зэрэгтэй холбоотой мэдээллийг бичиж үлдээсэн нь)

Бусадтай хуваалцах: