PIQUET

PIQUET, ЗАСТАВА, ЗАСТААВ – ЖИШИН  

(улсын хилийн тодорхой хэсгийг тасралтгүй хамгаалах үүрэгтэй хилийн цэргийн бүрэлдэхүүн болон тэдгээрийн байгаа газар)

Бусадтай хуваалцах: