INCH

INCH, ДЮЙМ, ДЮИМ – МАМХ

(арвайн гурван ширхэг үрийг уртааш нь цувуулж тавьсантай тэнцүү уртын хэмжээ)

Бусадтай хуваалцах: