OLIGARCHY

OLIGARCHY, ОЛИГАРХИЯ – СААРАГДАЛ

(улс орон, байгууллага зэргийг цөөн тооны хүмүүс хяналтдаа байлгах нь)

Бусадтай хуваалцах: