PRAGMATISM

PRAGMATISM, ПРАГМАТИЗМ – СЭГЭЭЛЭЛ

(онол, үзэл баримтлалын хүчин төгөлдөр байдлыг бодит хэрэглээнийх нь үр дүнгээр үнэлэх гүн ухааны хандлага)

Бусадтай хуваалцах: