NICKEL

NICKEL, НИКЕЛЬ – ДИЦ

(мөнгөлөг цагаан өнгөтэй, төмөрлөгийн шинж чанарыг үзүүлэх хувилахуйн махбодь)

Бусадтай хуваалцах: