MITOCHONDRION

MITOCHONDRION – НИЙТГҮҮР

(дийлэнх эсийн дотор байдаг, амьсгал ба эрчим хүч гаргах хувилахуйн урвалууд нь явагддаг давхар сарьстай эрхтэнцэр)

Бусадтай хуваалцах: