MEDAL

MEDAL, МЕДАЛЬ – ЗҮҮВЭР

(ажил мэргэжлийн болон гүйцэтгэлийн амжилтыг нь үнэлэн өгөх дээр нь үг, дүрс буулгасан төмөрлөг зээрэнхий)

Бусадтай хуваалцах: