MESSAGE

MESSAGE, МЭЭСЭЖ – ЗУРВАС

(нэг хүнээс нөгөөд амаар эсвэл бичгээр илгээсэн мэдээлэл)

Бусадтай хуваалцах: