LENS

LENS, ЛИНЗА, ЛИНЗ – МЭШИЛ

(хараа зүйн багаж хэрэгслийн гэрлийг цуглуулах эсвэл сарниулах гүдгэр эсвэл хүнхэр гадаргуутай шил болон бусад эдээр хийсэн бүрдэл хэсэг)

Бусадтай хуваалцах: