IMAGE

IMAGE, ИМИЖ – ҮЗЭМЖ

(хүн ба юмны байр байдал, зан чанарын талаарх олон нийтийн ойлголт)

Бусадтай хуваалцах: