INNOVATION

INNOVATION, ИННОВАЦИЯ – ШИНЭТГЭЛ

(өөрчлөгдсөн хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлэн илүү дээр шийдлийг хэрэглээнд нэвтрүүлэх нь)

Бусадтай хуваалцах: