INTERNET

INTERNET, ИНТЕРНЕТ – ХОТОЛ СҮЛЖЭЭ

(тооцоолуурын сүлжээ хоорондын олон улсыг хамарсан нэгдмэл тогтолцоо)

Бусадтай хуваалцах: