LIMIT

LIMIT, ЛИМИТ – ХЯЗГААР

(цааш давахгүй, тэлэхгүй, хэтрэхгүй байх хэмжээ, түвшин, шугам гэх мэт)

Бусадтай хуваалцах: