LED (Light-Emitting Diode)

LED (Light-Emitting Diode) – ГӨХ (Гэрэл Өх Хоёрол)

(хүчдэл өгөхөд гэрэлтэх хагас дамжуулагч)

Бусадтай хуваалцах: