DIAPHRAGM

DIAPHRAGM, ДИФФУЗОР – ҮРЭВТҮҮР  

(чанга яригчийн өсгөсөн дууны хэлбэлзлийг цацах сарьс)

Бусадтай хуваалцах: