DISPATCHER

DISPATCHER, ДИСПЕТЧЕР – ИЛЭЭГЧ

(харилцаа холбооны хэрэгслээр асуудлыг мэдсэн даруйдаа шуурхай зохицуулах ажилтан)

Бусадтай хуваалцах: