LASER

LASER (Light Amplication by Stimulated Emission of Radiation), ЛАЗЕР – ӨСГӨГ (Өдөөгдсөн Сацрагаас Гарах Өсгөгдсөн Гэрэл)

(цахилгаан соронзон долгионыг өдөөгдсөн төлөвт оруулах замаар гэрлийг өсгөж гаргах төхөөрөмж)

Бусадтай хуваалцах: