LCD

LCD (Liquid Crystal Display) – ШТД (Шингэн Талстат Дэлгэц)

(шингэн талстуудын гэрэл хувиргах чадварыг ашиглаж бүтээсэн дэлгэц)

Бусадтай хуваалцах: