INDUCTION

INDUCTION, ИНДУКЦИЯ, ИНДУКЦЛЭЛ – АВАНХАЙЛАЛ

(цэнэглэгдсэн эсвэл соронзжсон биетүүд ойртохдоо харилцан нөлөөлөлд орох үзэгдэл)

Бусадтай хуваалцах: