IMPERIALIST

IMPERIALIST, ИМПЕРИАЛИСТ – ЭЗЭРХЭЭЧ

(бусад улс орнуудад нөлөөллөө өргөжүүлэх эсвэл тэднийг хараат болгох бодлого баригч)

Бусадтай хуваалцах: