IMPRESSIONIST

IMPRESSIONIST, ИМПРЕССИОНИСТ – ХАДААШРУУЛАГЧ

(бүтэн дүр зураг харуулах эсвэл нэгд нэгэнгүй нарийвчлан дүрслэхээсээ илүүтэйгээр мэдрэмжид өртсөнийг тусгах уран бүтээлч)

Бусадтай хуваалцах: