GRADE

GRADE, СОРТ – ЗЭРЭГ

(шинж, чанар, төрөл зэргийн тодорхой хэмжээ)

Бусадтай хуваалцах: