GENETICS

GENETICS, ГЕНЕТИКА – УДАМ ЗҮЙ

(удамшил, түүгээр нөхцөлдөн үр төлд дамжих шинж чанаруудын олон янз байдлыг судлах ухаан)

Бусадтай хуваалцах: