FORMALISM

FORMALISM, ФОРМАЛИЗМ – ХЭЛБЭРДЭХҮЙ

(дотоод мөн чанарыг үл хэрэгсэн хэлбэр маягийг хэт шүтэх явдал)

Бусадтай хуваалцах: