CAPITAL

CAPITAL, КАПИТАЛ – ХӨРӨНГӨ

(ашиг олох үйл ажиллагаа явуулахад шаардлагатай мөнгө болон бусад эд зүйлс)

Бусадтай хуваалцах: