ENGINEER

ENGINEER, ИНЖЕНЕР – АРВИСТ

(шинжлэх ухааны мэдлэгийг тоног төхөөрөмж, бүтээц зэргийн загвар шийдэл ба байгуулалтад ашиглах мэргэжилтэн)

Бусадтай хуваалцах: