DEOXYRIBONUCLEIC ACID (DNA)

DEOXYRIBONUCLEIC ACID (DNA) – БӨӨМИЙН ХҮЧИЛТӨРӨГЧГҮЙ ИЧ ХҮЧИЛ (БХИХ)

(удамшлын мэдээлэл зөөвөрлөн өөрийгөө хувилах чадвартай бөөмийн хүчил)

Бусадтай хуваалцах: