CRIMINALIST

CRIMINALIST, КРИМИНАЛИСТ – ЗЭМТГЭЭЧ

(гэмт хэргийг илрүүлэхэд туслахын зэрэгцээ шүүн таслах үйл ажиллагаанд зориулж баримтжуулах хавсарга шинжлэх ухааны мэргэжилтэн)

Бусадтай хуваалцах: