CRIMINOLOGIST

CRIMINOLOGIST, КРИМИНОЛОГ – ГЭМНЭЭЧ

(гэмт хэргийн шалтгаан, мөн чанар, цар хүрээ, мөн түүнтэй тэмцэх, хэрхэн урьдчилан сэргийлэхийг судлагч)

Бусадтай хуваалцах: