CONTRACT

CONTRACT, КОНТРАКТ – ГЭРЭЭ

(хоёр ба түүнээс дээш тооны талууд хоорондоо байгуулах амаар тохирсон эсвэл бичгээр баталгаажуулсан хуулиар зохицуулагдах хэлэлцээр)

Бусадтай хуваалцах: