CONDUCTOR

CONDUCTOR, КОНДУКТОР – ТАТАРЬЧ

(нийтрэг зэрэгт зорчигчдоос мөнгө цуглуулж авах хүн)

Бусадтай хуваалцах: