CONCESSION

CONCESSION, КОНЦЕССИЯ – ШИЛЖВЭР

(орон нутгийн засаг захиргаа эсвэл засгийн газрын зөвшөөрлөөр газар болон бусад хөрөнгийг тодорхой зорилгоор ашиглах эрх)

Бусадтай хуваалцах: