DIAGONAL

DIAGONAL, ДИАГОНАЛЬ – СӨӨЛЖ

(олон өнцөгт дүрсийн зэргэлдээ бус өнцгүүдийг холбон татсан шугам)

Бусадтай хуваалцах: